Reklamačné podmienky

 1. Predávajúci poskytne kupujúcemu záruku na dodaný tovar podľa Obchodného zákonníka.  Predávajúci odovzdá kupujúcemu doklady o kvalite tovaru podľa platných predpisov.
 2. Kupujúci, alebo dohodnutý prepravca je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať množstvo  a zjavné vady bezodkladne, najneskôr do 3 dní a o zistených skutočnostiach urobiť   zápisnicu /reklamáciu/, ktorú musia podpísať obidve strany. Inak predávajúci za vady  nezodpovedá.
 3. Skryté vady počas záručnej doby je kupujúci povinný reklamovať okamžite, najneskôr do 7  dní od ich zistenia.
 4. Zodpovednosť za škody vzniknuté počas prepravy má prepravca. Náhradu škody vzniknutú  počas prepravy bude na prepravcovi vymáhať objednávateľ prepravy.
 5. Predávajúci má právo na prehliadku reklamovaného tovaru pred uznaním reklamácie. Preto  je kupujúci povinný uložiť tovar oddelene od tovaru bez závad. Prehliadka sa musí  uskutočniť do 7 dní odo dňa keď sa dozvie o reklamácii.
 6. Nedodržanie reklamačných termínov má za následok zánik nárokov z vád tovaru  uplatňovaných kupujúcim.
 7. V prípade neoprávnenej reklamácie má predávajúci právo požadovať od kupujúceho  náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s riešením reklamácie.
 8. Vrátenie tovaru je možné podľa Obchodného zákonníka na základe dokladu o zaplatení,  alebo prevzatí tovaru v zákonnej lehote do 7 dní odo dňa prevzatia tovaru za predpokladu,  že tovar nebude poškodený, alebo iným spôsobom znehodnotený.
 9. Predávajúci bude dobropisovať vrátený tovar s 15 % zrážkou z kúpnej ceny, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
 10. Vrátenie tovaru po zákonnej lehote je možné po vzájomnej dohode, pričom tovar musí byť  nepoškodený a použiteľný.
 11. Vrátenie tovaru potvrdí predávajúci na návratke.

V Poprade 03. 01. 2011
Ing. Štefan Oravec –  konateľ spoločnosti

Chcete sa nás niečo opýtať?

Neváhajte a kontakujte nás telefonicky na čísle 0903 631 655 alebo nižšie v kontaktom formulári.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa