Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PROSPER POPRAD, s. r. o.

 1. Úvodné ustanovenia
  • Všeobecné obchodné podmienky /ďalej len VOP/ spoločnosti PROSPER POPRAD, s. r. o.,Levočská 857, 058 01 Poprad, IČO 36 474 681, registrácia : obchodný register OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 12981/P /ďalej len „predávajúci“/ sa použijú v súlade s ustanoveniami § 273 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na predaj tovaru medzi predávajúcim a jeho zákazníkmi /ďalej len „kupujúci“/.
  • Tieto VOP platia v plnom rozsahu ak sa v rámcovej kúpnej zmluve nedohodlo ináč.
  • Akékoľvek všeobecné nákupné podmienky kupujúceho sa na obchodné prípady založené podľa týchto VOP neaplikujú a to ani vtedy, ak týmto nákupným podmienkam predávajúcineodporuje
 2. Zmluvné vzťahy
  • Zmluva je uzavretá a nadobúda platnosť písomným potvrdením objednávky kupujúcehopredávajúcim. Objednávka musí byť urobená písomnou formou /list, fax, e-mail/ a musí obsahovať: presnú špecifikáciu tovaru /označenie, názov, prípadne rozmer/, množstvo, požadovaný termín dodávky. Pokiaľ tovar nebude vyvážať kupujúci, musí byť v objednávke uvedená adresa na ktorú má byť tovar doručený, kontaktná osoba ktorá tovar od prepravcu prevezme a telefonický kontakt.Zmluva môže byť uzatvorená aj ústne a nadobúda účinnosť prevzatím tovarukupujúcim /potvrdením na dodacom liste/.
  • U atypických výrobkov kupujúci odovzdá predávajúcemu výkresovú dokumentáciu,prípadne podpísaný náčrt výrobku s určením základných technických podmienok.
  • V prípade, že kupujúci odstúpi od záväznej objednávky, zaväzuje sa uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľne vynaložené náklady na výrobu objednaného tovaru, jeho likvidáciu auhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z hodnoty objednaného tovaru.
  • Predávajúci je oprávnený bez ďalších záväzkov od zmluvy odstúpiť ak kupujúci je v omeškaní s platbami za už odobratý tovar, alebo má k dispozícií informácie o platobnejneschopnosti kupujúceho.
  • Súčasťou objednávky kupujúceho sú tieto VOP. Kupujúci podpisom týchto VOP potvrdzuje,že sa s nimi oboznámil a že s nimi súhlasí.
  • Kupujúci je povinný neodkladne predávajúcemu písomne oznámiť podanie návrhu navyhlásenie konkurzu na jeho majetok, návrhu na likvidáciu, návrhu na reštrukturalizáciu,podanie návrhu na exekúciu zo strany tretej osoby.
  • Doručovanie písomnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa vykonáva na adresu sídlapredávajúceho alebo kupujúceho uvedenú v Obchodnom registri, alebo ak predávajúci alebo kupujúci určí písomne inú adresu, tak na túto adresu. Ak dôjde k zmene adresy na doručovanie zásielok u predávajúceho alebo kupujúceho, doručuje sa na posledne známu adresu až do oznámenia zmeny predávajúcim, alebo kupujúcim. Zásielka obsahujúca písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď sa dostane do sféry dispozície predávajúceho, alebo kupujúceho hoci si ju fyzicky neprevezme. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, že ju pošta vráti odosielateľovi ako nedoručiteľnú hoci ju odosielateľ adresoval na adresu druhej strany určenú v súlade s ustanoveniami týchto VOP. Zásielka sa v tomto prípade považuje za doručenú do 7 /siedmich/ kalendárnych dní po jej odoslaní. Toto ustanovenie platí a je účinné a záväzné až do vysporiadania všetkých záväzkov medzi predávajúcim a kupujúcim.
  • Predávajúci a kupujúci sú povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 /siedmych/ kalendárnych dní od vzniku zmeny písomne oboznámiť druhú stranu so zmenou: názvu spoločnosti, sídla spoločnosti, korešpondenčnej adresy, IČO, IČ DPH.
 3. Dodacie podmienky
  • Dodanie tovaru predávajúcim kupujúcemu je splnené naložením tovaru na dopravnýprostriedok kupujúceho alebo určeného prepravcu. Dopravca môže byť určený kupujúcim,alebo sprostredkovaný predávajúcim.
  • Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci alebo určený prepravca na dodacom liste svojimpodpisom. Okrem toho uvedie tieto údaje: meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu,ŠPZ vozidla.
  • Kupujúci je povinný prevziať tovar do 10 /desiatich/ dní odo dňa písomného vyzvania kodberu tovaru predávajúcim. Pokiaľ si kupujúci neprevezme tovar v stanovenej lehote považuje sa to za odstúpenie od zmluvy kupujúcim a vzťahuje sa na to ustanovenie 2.3. týchto VOP.
  • V prípade prekážok, ktoré nastali nezávisle od vôle predávajúceho /vojna, štrajk, živelná pohroma, podstatné zhoršenie klimatických podmienok, za ktorých nie je možné vyrábať/ a bránia mu riadne splniť dodávku tovaru v dohodnutom termíne, je predávajúci oprávnený predĺžiť lehotu na dodanie tovaru o dobu trvania prekážky alebo od zmluvy odstúpiť a to bez ďalších nárokov odberateľa.
  • Nebezpečenstvo škody, straty či zničenia tovaru prechádza na kupujúceho okamihom podpísania dodacieho listu kupujúcim, alebo určeným prepravcom.
 4. Kúpna cena
  • Ceny tovaru sú určené v aktuálnom cenníku predávajúceho, ktorý je k dispozícii v centrálepredávajúceho alebo na webovej stránke www.prosper.sk.
  • Iné ako cenníkové ceny môžu byť uvedené v cenovej ponuke predávajúceho, potvrdenejobjednávke, alebo dohodnuté v Rámcovej kúpnej zmluve /ďalej iba RKZ/.
  • Uvedené ceny sú bez DPH. K cene tovaru bude predávajúci účtovať DPH v zmysleprávnych predpisov platných v čase dodania tovaru.
 5. Platobné podmienky
  • Kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar na základe faktúry vystavenejpredávajúcim. Faktúru uhradí kupujúci bezhotovostným prevodom fakturovanej sumy naúčet predávajúceho vedený v banke uvedený na faktúre.
  • Pokiaľ nie je v RKZ uvedené ináč, je doba splatnosti faktúry 14 dní od jej vystavenia.Faktúra sa považuje za uhradenú v deň, keď je fakturovaná čiastka v plnej výške pripísanána účet predávajúceho.
  • V prípade, že kupujúci neuhradí fakturovanú čiastku v lehote splatnosti, zaväzuje sa uhradiťpredávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškaniaaž do zaplatenia.
  • V prípade neuhradenia faktúry v stanovenej lehote predávajúci v prvom rade upozorníkupujúceho na zanedbanie jeho povinnosti upomienkou. Za každú upomienku je predávajúci oprávnený fakturovať kupujúcemu administratívny poplatok vo výške 8,50 € + DPH. Kupujúci je povinný tento poplatok predávajúcemu zaplatiť v stanovenom termíne.
  • Pokiaľ kupujúci opakovane je v omeškaní s platbami faktúr, alebo jeho neplatenie je dlhodobé je predávajúci oprávnený požadovať platbu v hotovosti alebo platbu vopred, znížiť alebo zrušiť dohodnutú zľavu a kreditný limit dohodnutý v RKZ
  • Predávajúci bude požadovať úhradu preddavku u kupujúcich, ktorých solventnosť nevie preveriť, pri atypických výrobkoch, pri veľkých zákazkách nad 15.000 € a kupujúcich so zlou platobnou disciplínou. Pokiaľ bude kupujúci v omeškaní s úhradou preddavku predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar. V prípade zániku zmluvy je predávajúci oprávnený prednostne si započítať preddavok voči svojim pohľadávkam, predovšetkým voči pohľadávke na náhradu škody a zmluvnú pokutu. Preddavok sa odpočítava z posledných faktúr za dodaný tovar na zákazku na ktorú bol preddavok poskytnutý.
  • Predávajúci je oprávnený postúpiť vzniknutú pohľadávku factoringovej spoločnosti, prípadne dohodnúť poistenie platobnej nevôle a platobnú neschopnosť bez konzultácie tohto postupu s kupujúcim. Všetky náklady spojené s mimosúdnym a súdnym vymáhaním pohľadávky predávajúceho voči kupujúcemu hradí kupujúci. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu preukázateľnú škodu vzniknutú postúpením pohľadávky a to škodu na hodnote tejto pohľadávky /rozdiel medzi nominálnou hodnotou pohľadávky a cenou za ktorú bola pohľadávka postúpená/.
 6. Rozhodcovská doložka
  • Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe zmluvy uzatvorenej podľa bodu 2.1. týchto VOP, alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia sa na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Arbitrážnemu rozhodcovskému súdu so sídlom Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice, zriadenému spoločnosťou EUROJUSTICE s.r.o.. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné.
 7. Vlastnícke právo
  • Kupujúci nadobudne vlastnícke právo na dodaný tovar až po zaplatení kúpnej ceny /faktúry/.
  • Kupujúci je povinný až do doby nadobudnutia vlasteneckého práva skladovať tovar tak, abynedošlo k jeho poškodeniu, strate, alebo odcudzeniu. Počas tejto doby je kupujúcizodpovedný za poškodenie, stratu, alebo odcudzenie tovaru.
  • Až do nadobudnutia vlastníckeho práva k tovaru kupujúci nie je oprávnený zriadiť k tovaruzáložné právo, alebo iné práva tretích osôb, ani ho previesť na iné osoby. Kupujúci môže tovar zabudovať do svojich výrobkov, alebo použiť ho na ním realizované práce iba v prípade, že preukázateľne upozorní svojich zákazníkov, že dodaný tovar nie je jeho vlastníctvom.
  • Pri omeškaní sa zaplatením kúpnej ceny za dodaný tovar má predávajúci právo požadovať vrátenie tovaru. V prípade, že kupujúci na výzvu nereaguje je predávajúci oprávnený svojpomocne tovar odviesť. Za tým účelom kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas k vstupu do priestorov, kde sa tovar nachádza a zaväzuje sa umožniť predávajúcemu odviesť nezaplatený tovar. Náklady s tým spojené znáša kupujúci. Tým nie je dotknutý nárok predávajúceho podľa bodu 2.3. týchto VOP.
 8. Záruky, reklamácie a vrátenie tovaru
  • Predávajúci poskytne kupujúcemu záruku na dodaný tovar podľa Obchodného zákonníka.Predávajúci odovzdá kupujúcemu doklady o kvalite tovaru podľa platných predpisov.
  • Kupujúci, alebo dohodnutý prepravca je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať množstvoa zjavné vady bezodkladne, najneskôr do 3 dní a o zistených skutočnostiach urobiť zápisnicu /reklamáciu/, ktorú musia podpísať obidve strany. Inak predávajúci za vady nezodpovedá.
  • Skryté vady počas záručnej doby je kupujúci povinný reklamovať okamžite, najneskôr do 7 dní od ich zistenia.
  • Zodpovednosť za škody vzniknuté počas prepravy má prepravca. Náhradu škody vzniknutú počas prepravy bude na prepravcovi vymáhať objednávateľ prepravy.
  • Predávajúci má právo na prehliadku reklamovaného tovaru pred uznaním reklamácie. Preto je kupujúci povinný uložiť tovar oddelene od tovaru bez závad. Prehliadka sa musí uskutočniť do 7 dní odo dňa keď sa dozvie o reklamácii.
  • Nedodržanie reklamačných termínov má za následok zánik nárokov z vád tovaru uplatňovaných kupujúcim.
  • V prípade neoprávnenej reklamácie má predávajúci právo požadovať od kupujúceho náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s riešením reklamácie.
  • Vrátenie tovaru je možné podľa Obchodného zákonníka na základe dokladu o zaplatení, alebo prevzatí tovaru v zákonnej lehote do 7 dní odo dňa prevzatia tovaru za predpokladu, že tovar nebude poškodený, alebo iným spôsobom znehodnotený.
  • Vrátenie tovaru po zákonnej lehote je možné po vzájomnej dohode, pričom tovar musí byť nepoškodený a použiteľný. Predávajúci bude dobropisovať vrátený tovar s 15 % zrážkou z kúpnej ceny, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
  • Vrátenie tovaru potvrdí predávajúci na návratke.
 9. Palety
  • Pokiaľ bude dodávaný tovar na paletách bude účtovaná kupujúcemu cena za paletu takto:- drevená paleta 10,00 € bez DPH – kovová paleta 20,00 € bez DPH Vrátené palety budú dobropisované takto: – drevená paleta 8,50 € bez DPH – kovová paleta 18,00 € bez DPH.
  • Prípadné reklamácie kvality paliet kupujúcim sú možné iba pri prevzatí tovaru. Kupujúci o tejto skutočnosti informuje do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie nebudú akceptované.
  • Vrátené palety sú prijímané na sklade predávajúceho najneskôr do 60 dní odo dňa prevzatia tovaru. Palety musia byť pôvodné, nepoškodené, neznečistené bez zjavných chýb. Poškodené a znečistené palety predávajúci je oprávnený neprijať, prípadne dohodnúť s kupujúcim nižšiu hodnotu dobropisu za vrátené palety.
 10. Záverečné ustanovenia
  • Tieto VOP sú zverejnené na internetovej stránke predávajúceho: www.prosper.sk.Predávajúci je oprávnený vykonať ich zmeny a doplnky, ktoré uverejní na svojej internetovej stránke. Voči zmluvným stranám nadobúdajú účinnosť na obchodné prípady uzavreté po ich zverejnení.
  • Vo veciach neupravených týmito VOP sa záväzkový vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim riadi právnymi predpismi SR, najmä Obchodným zákonníkom v platnom znení.
  • Odchylne dojednania v RKZ majú prednosť pred týmito VOP.
  • Tieto VOP sú účinné od 01. 01. 2012.

za predávajúceho:
Ing. Štefan Oravec – konateľ spoločnosti

Chcete sa nás niečo opýtať?

Neváhajte a kontakujte nás telefonicky na čísle 0903 631 655 alebo nižšie v kontaktom formulári.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa